ผลงานโดยคณาจารย์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปี 2565

รายละเอียด

"แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เป็นนิทรรศการศิลปะของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ของภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการนี้เป็นการ "แลกเปลี่ยน" ประสบการณ์ทั้งอาจารย์ผู้สอนและลูกศิษย์ผู้เรียน ด้วยการใช้ภาษาทางศิลปะมาสื่อสาร เชื่อมต่อสายสัมพันธ์ระหว่างกันอีกครั้ง

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิกฤตดังกล่าวจึงทำให้เกิดการปิดกั้นการ "เรียนรู้" ระหว่างกัน ทางด้านศิลปะทั้งผู้สอนและผู้เรียนอย่างมากมาย จึงทำให้เกิดนิทรรศการนี้ขึ้นมาเพื่อ แลก - ประสบการณ์ เปลี่ยน- มุมมอง ความคิด และทัศนคติ เรียน-อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ รู้-ให้กว้าง ลึก จริง จนเข้าใจอย่างชาบซึ้งและถ่องแท้ คำ 4 คำห่อหุ้มด้วยความรัก ความเข้าใจ มิตรภาพ และการยอมรับระหว่างครอบครัวอย่างแท้จริง