หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 39


  ผลงานโดยคณาจารย์

นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 39
ปี 2565

รายละเอียด

    ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ให้นโยบายกับสถาบัน อุดมศึกษาในการจัดทำโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นกลยุทธ์ เพื่อเป็นสถาบันด้านวิจัย/สร้างสรรค์ชั้นแนวหน้าของโลก และได้จัดทำโครงการยกระดับการวิจัยและ สร้างสรรค์ด้านศิลปะและการออกแบบโดยบูรณาการณ์ศาสตร์และศิลป์ และปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ในระดับสากล คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในนโยบายคังกล่าว จึงนำเสนอโครงการ "ศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญระดับนานาชาติ" กิจกรรมย่อยการแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 39 ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันศิลปะในต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ "โลกเสมือน" (Virtual Existence) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปะระดับนานาชาติ มุ่งเน้นการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีอิทธิพลมหาศาลต่อชีวิตประจำวัน โลกเสมือนเชื่อมต่อกับโลกแห่งความจริง เป็นระบบนิเวศใหม่ที่ไร้ขอบเขตตัวตนประดิษฐ์ตามความเชื่อและจินตนาการใหม่ในสังคมดิจิทัลทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และเข้ามาแทนที่การใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริง ส่งผลกระทบหลากหลายรูปแบบต่อชีวิต และมุมมองความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อรอบตัว จริยธรรม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม

    นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี ในวันศิลป์ พีระศรี โดยปีนี้จัดแสดงร่วมกับศิลปินรับเชิญจากญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนามและอินโดนีเซีย เป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพค้านการสร้างสรรค์ ตามความสามารถ และประสบการณ์ในลักษณะเฉพาะบุคคลอีกทั้งยังเป็นโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสู่สังคม เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนในวงกว้าง ตอกย้ำถึงความเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านศิลปะชั้นนำระดับประเทศและระดับภูมิภาค แสดงออกถึงความกตัญญุตาแค่ครูอาจารย์ทางศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากรและศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย

    ในนามของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรคณาจารย์ ศิลปิน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจทำให้การจัดนิทรรศการฯ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร