ผลงานโดยนักศึกษา

International Artists workshop 2022
ปี 2565

รายละเอียด

The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts the Faculty of Decorative Arts

โครงการ International Artists’ Workshop 2022 (onsite workshop) เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้โครงการจัดการ ประชุมวิชาการนานาชาติที่ทางศิลปะ หัตถศิลป์ และการออกแบบ (ARCADE 2021) และการสนับสน่นจิากโครงการ พลิกโฉมระบบอุดมศิกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ ที่ เชื่อมโยงนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนสาธารณชนภายนอก กับศิลปินและนักออกแบบ จากต่างประเทศ ----- ในการนี้ คณะจิตรกรรม ประดิมากรรมและภาพพิมพ์ ได้เชิญศิลปินจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 4, 7 และ8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมสำคัญโดยศิลปิน 4 ท่านคือ คุณ Kamikawa Kanae และYumeto Ikegami จากมหาวิทยาลัย Tokyo University of the Arts กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น คุณ Raphaolle Benzimra จากมหาวิทยาลัย cole des Beaux-Arts กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ คุณ Tabea Pischel จากมหาวิทยาลัย University of the Arts Bremen เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมนี โดยกิจกรรมทั้งหมดพยายามจัดในรูปแบบออนไซต์ ในพื้นที่จริงของห้องปฏิบัติการ ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ควบคู่กับการรักษามาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นำบรรยากาศของการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม อันจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด จากสถานการณ์การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง