ผลงานโดยคณาจารย์

สีสันบนศิลปกรรม
ปี 2566

รายละเอียด

หนังสือเรื่อง "สีสันบนศิลปกรรม" โดย ดร.จิราภรณ์ อรัณยะนาค เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงานศิลปกรรม : การจัดเก็บและการควบคุมสภาพแวดล้อมจากบริบทของปัญหางานศิลปกรรมที่พบในไทย ภายใต้แผนงานพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกันให้แก่เครือข่ายด้านศิลปกรรมในประเทศไทยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ Dr.Nicole Tse อาจารย์และนักอนุรักษ์จากGrimwade Centre for Cultural Materials Conservation, University of Melbourne ดร.จิราภรณ์ อรัณยะนาค นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 9 ชช. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ อดีตหัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร อาจารย์โสภิต ปัญญาขัน นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร อาจารย์ขวัญจิต เลิศศิริ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร นักอนุรักษ์ผู้ก่อตั้งบริษัท KCT Conservation จำกัด

นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนสามเล่ม ได้แก่ เล่มที่หนึ่ง "การอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงานศิลปกรรม : การจัดเก็บและการควบคุมสภาพแวดล้อมจากบริบทของปัญหางานศิลปกรรมที่พบในไทย" ซึ่งรวบรวมเนื้อหาจากการบรรยายของวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เล่มที่สอง "สีสันบนศิลปกรรม" และเล่มที่สาม "การเสื่อมสภาพของศิลปกรรม" โดย ดร.จิราภรณ์ อรัณยะนาค หวังเป็นอย่าง ยิ่งว่าหนังสือที่โครงการฯ จัดพิมพ์ทั้งสามเล่ม จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาแก่เครือข่ายด้านศิลปกรรมในประเทศไทย ผู้ดูแลศิลปกรรมในพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศิลปิน อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจในด้านการอนุรักษ์ ให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา
หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หัวหน้าโครงการ