หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > สติกเกอร์อาร์ต : ศิลปะสะท้อนสังคม


  ผลงานโดยนักศึกษา

สติกเกอร์อาร์ต : ศิลปะสะท้อนสังคม
ปี 2563

รายละเอียด

ณัฏฐชัย สมผลวัฒนา

การศึกษาเรื่อง สติกเกอร์อาร์ต: ศิลปะสะท้อนสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความ\nเป็นมา แนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และสร้างสรรค์ ผลงานสติกเกอร์อาร์ตที่มีเนื้อหาสะท้อนสังคม ในการศึกษานี้ได้นนำผลงานของศิลปิน 2 คนมาวิเคราะห์ ได้แก่ อินเวเดอร์ และเคลท อับราฮัม เลือกใช้ทฤษฎีสัญวิทยามาเป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์หาความหมายของภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ จากนั้นนำความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะตน เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่ การวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนไปถึงการติดตั้งผลงาน โดยผลงานที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ขึ้นมีแนวคิดเกี่ยวกับบริโภคนิยม เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การตลาดขององค์กรใหญ่ต่าง ๆ ที่มีการใช้ระบบสัญลักษณ์มาใช้ในการประกอบสื่อโฆษณา การลบความหมายเดิมและสร้างความหมายใหม่ในเชิงอุดมคติ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการมากขึ้น ผลงานมีจำนวนทั้งหมด 1 ชุด ประกอบไปด้วย 5 ชิ้นงาน