หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > การศึกษาสวนทิวทัศน์แห้งในประเทศญี่ปุ่ น


  ผลงานโดยนักศึกษา

การศึกษาสวนทิวทัศน์แห้งในประเทศญี่ปุ่ น
ปี 2563

รายละเอียด

มาวิน เกตุไชโย

การศึกษาเรื่องสวนทิวทัศน์แห้งในประเทศญี่ปุ่ น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด รูปแบบ และสุนทรียภาพของสวนทิวทัศน์แห้งในประเทศญี่ปุ่ นทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย โดยอาศัยวิธีศึกษาด้วยการคัดเลือกสวนทิวทัศน์แห้งจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ เรียวอันจิ เท็นริวจิ ไดเส็นอิน เรียวเก็นอิน โทฟุคุจิ เค็นนินจิ ชิเส็นโด โทไคอัน ซุยโฮอิน มาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ความหมาย แนวคิด สุนทรียภาพ และการออกแบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น