หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > การข้ามผ่านความเป็นมนุษย์และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทีสะท้อนผ่านสือบันเทิงแนววิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น


  ผลงานโดยนักศึกษา

การข้ามผ่านความเป็นมนุษย์และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทีสะท้อนผ่านสือบันเทิงแนววิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น
ปี 2563

รายละเอียด

พุทธิดา ศรียาภัย

การศึกษาเรื่องการข้ามผ่านความเป็นมนุษย์และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่สะท้อนผ่านสื่อบันเทิงแนววิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่ น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ซึ่งภายหลังเกิดเป็นแนวความคิดการข้ามผ่านความเป็นมนุษย์ (Transhumanism) โดยอาศัยวิธีพิจารณาจากพัฒนาการทางความคิดที่สะท้อนผ่านตัวละครได้ดังต่อไปนี้ 1. ภาพตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 2. ภาพตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ 3. ภาพตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นล้วนถูกตั้งคำถามว่าจะนำพามนุษยชาติไปสู่ทิศทางใด