หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์


  ผลงานโดยนักศึกษา

โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ปี 2563

รายละเอียด

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และวิชาการด้านศิลปะ อันเป็นผลสรุปจากการศึกษาค้นคว้าทดลองและปฏิบัติงานตลอดหลักสูตรของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนถึง ความรู้ความเข้าใจ มุมมองทัศนคติ แนวทางความสนใจ และทักษะความชำนาญของนักศึกษาที่เป็นไปตามหัวข้อที่นักศึกษาได้ทำการค้นคว้า

โครงการศิลปนิพนธ์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายในเนื้อหาสาระเหล่านี้ ถูกแสดงออกมายังศิลปะหลากหลายรูปแบบอันเป็นแนวทางหนึ่งของการสื่อสาร ที่อมส่งผลให้ผู้ชมหรือผู้คนในสังคมร่วมเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดผลอย่างความจรรโลงใจหรือแง่คิดแก่ผู้ชมผลงานโดยนักศึกษาศิลปะที่ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงศาสตร์ของการศึกษาแล้ว ย่อมสามารถนำความคิดสร้างสรรค์จากความรู้ทางด้านศิลปะ มาเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาผลงานศิลปะของตนให้มีคุณภาพและคุณค่ามากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถประยุกต์ในการประกอบอาชีพอื่นๆ จนประสบความสำเร็จได้

นิทรรศการศิลปนิพธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของภาควิชาจิตรกรรม จำนวน 26 คน ภาควิชาประติมากรรม จำนวน 22 คน ภาควิชาภาพพิมพ์ จำนวน 19 คน ภาควิชาศิลปะไทย จำนวน 29 คน ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ จำนวน 10 คน โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม จำนวน 3 คน และร่วมแสดง จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน ผลงานศิลปนิพนธ์ทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในแต่ละภาควิชา กลั่นกรองผลงานที่มีคุณภาพ ความสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางศิลปะ เพื่อนำเสนอในโครงการศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความภาคภูมิใจและขอชื่นชมในความเพียรความตั้งใจของนักศึกษาที่ทำให้การจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประสบผลสำเร็จ และขอแสดงความขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการมา ณ ที่นี้

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์