หน้าหลัก > ผลงานวิชาการสร้างสรรค์และวิจัย > แนวคิดหลังสมัยใหม่ในงานจิตรกรรมของแกร์ฮาร์ด ริชเตอร์


  ผลงานโดยนักศึกษา

แนวคิดหลังสมัยใหม่ในงานจิตรกรรมของแกร์ฮาร์ด ริชเตอร์
ปี 2563

รายละเอียด

กนต์ธีร์ สุวรรณมาลี

การศึกษาเรื่่องของแนวคิดหลังสมัยใหม่่ในงานจิตรกรรมของแกร์ฮาร์ต ริชเตอร์ มีวัตถุุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิดของลัทธิหลังสมัยใหม่่ในผลงานจิตรกรรมของแกร์ฮาร์ด ริชเตอร์