โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยศิลปิน/ภัณฑารักษ์


ข้อมูลเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2561

738 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิการยน  2561  

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Universal Futurological Question Mark Project Based Workshop 

โดย 

จิตติ เกษมกิจวัฒนา (โจ) 

จิตติเป็นศิลปินและภัณฑารักษ์ พำนักอยู่ในกรุงเทพฯ  มีความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติการ ศฺิลปะการจัดวาง และการเปลี่ยนผ่านความคิดข้ามพรมแดนเครือข่ายต่างๆ การทำงานที่ผ่านมามักอยู่ในโครงการอิสระ เช่น About Studio / About Cafe ในฐานะภัณฑารักษ์หอวชิราวุธานุสรณ์ กรุงเทพฯ ภัณฑารักษ์นิทรรศการวังน่านิมิต  ฯ 

 

ในกิจกรรมการบรรยาย / กิจกรรมการแบ่งกลุ่มและเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด ฝึกทักษะการค้นคว้า

การสรุปประเด็น การสร้างบทสนทนาระหว่างศิลปินและงานศิลปะ 

ข่าวและกิจกรรม