หลักสูตรปริญญาเอก


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์) - ปร.ด. (ทัศนศิลป์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และมีความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในวิชาการศิลปะ เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านศิลปะและวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ วิจัย และอธิบายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ รวมถึงเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ระดับสูง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อขยายขอบเขตของศิลปะ อันเป็นการส่งเสริมรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติ ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากการปฏิบัติ โดยมีประเด็นการวิจัยเป็นแนวทาง ส่งผลให้องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีระบบในเชิงวิชาการ พร้อมสำหรับการเผยแพร่ผลงานสู่วงการศิลปะ ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

Download

การจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

Download
Nature
Nature
Snow
Mountains
Lights

   ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาปริญญาเอก

ลำดับ เอกสาร ดาวน์โหลด