หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

Download

การจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

Download

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) - ศ.ม. (ทัศนศิลป์)

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนศิลป์ในยุคร่วมสมัย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ระดับสูง มีความความรู้เชิงวิชาการทัศนศิลป์ ตลอดจนเป็นผู้สร้างสรรค์งานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ขั้นสูง สามารถวิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างลึกซึ้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาศิลปะของไทย และมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ในวงการศิลปะร่วมสมัย โดยจัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรที่แยกออกเป็น 5 สาขาวิชา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปไทย และสื่อผสม ซึ่งเน้นการให้ความรู้ขั้นสูงทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติในแต่ละสาขาวิชา นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีรายวิชาสัมมนา ตลอดจนการวิจัยศิลปะ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดทางทักษะ ความคิด ความสามารถ อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ ศิลปนิพนธ์ขั้นสูงที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยแบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 1 ผู้เรียนศึกษาองค์ความรู้ด้วยการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ และ แผน ก แบบ ก 2 ผู้เรียนศึกษาองค์ความรู้ด้วยการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ควบคู่ไปกับ การเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

Download

การจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป

Download

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์

ศิลปมหาบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป์)- ศ.ม. (ทฤษฎีศิลป์)

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้นำในการวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านทฤษฎีศิลป์ระดับสูง โดยจัดให้มีการเรียนการสอนทฤษฎีการสร้างสรรค์ การสัมมนาศิลปะเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการศึกษาภาคปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์ การจัดการด้านศิลปะ และการสร้างสรรค์โครงการวิจัยเฉพาะบุคคล ตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ที่ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของศิลปะในประเทศ และต่างประเทศ มีความรอบรู้ในด้านทฤษฎีศิลป์อย่างลึกซึ้ง สามารถวิจัย วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลิตตำรา เอกสารวิชาการทางศิลปะ รวมถึงประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์จากการเรียนการสอน เพื่อการปฏิบัติจริงในสายอาชีพ จนนำไปสู่การเป็นบุคลากรด้านวิชาการศิลปะ นักประวัติศาสตร์ศิลป์ นักเขียน นักวิจารณ์ศิลปะ ตลอดจนนักจัดการบริหารด้านศิลปะ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยไทยให้เข้มแข็งต่อไป

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

Download

การจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

Download

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลปศึกษา) - ศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะจิตรกรรมฯ กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนจากสายศิลปะ และสายศึกษาศาสตร์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาทัศนศิลปศึกษา ที่เป็นผู้นำทางวิชาการศิลปศึกษา หรือเป็นผู้บริหารการศึกษา ซึ่งสามารถให้ความรู้เพื่อเป็นวิทยบริการแก่สังคม ในฐานะครูคุณภาพที่มีคุณธรรมจรรยา มีศรัทธาในวิชาชีพ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ รวมถึงมีความรู้ด้านทัศนศิลป์ในเชิงปฏิบัติการและเชิงวิชาการ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ทางศิลปกรรมกับศาสตร์อื่นๆ จนนำไปสู่การบูรณาการความรู้กับสาขาวิชาอื่นได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งสองศาสตร์ คือ กลุ่มวิชาศิลปะภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนกลุ่มวิชาการศึกษา อย่างวิชาชีพครู พื้นฐานการจัดการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นต้น มีโครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 ผู้เรียนศึกษาในรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด และเลือกสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และแผน ข ผู้เรียนศึกษาในรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดร่วมด้วยการค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรอบรู้

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม

Download

การจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม

Download

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อนุรักษ์ศิลปกรรม) - ศศ.ม. (อนุรักษ์ศิลปกรรม)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม


Nature
Nature
Snow
Mountains
Lights

   การสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท

ลำดับ เอกสาร ดาวน์โหลด