ทุนการศึกษาในต่างประเทศ


ข้อมูลเมื่อ : 05 ตุลาคม 2562

738 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มอบทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและทุนศิลปินพำนักในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี :
- ทุน นศ. แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University ไต้หวัน (1 เทอมการศึกษา)
- ทุนศิลปินในพำนัก ณ หอศิลป์ Mite Ugro เมืองกวางจู เกาหลีใต้ (1 เดือน)

นักศึกษาระดับปริญญาโท:
- ทุน นศ. แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Tokyo University of The Art ญี่ปุ่น (1 เทอมการศึกษา)
- ทุนศิลปินในพำนัก ณ Taiwan Artist Village ไต้หวัน (3 เดือน)

ทางคณะจิตรกรรมฯ มอบทุนการศึกษาทุนละ 30,000 บาท

*****และสิทธิในการเข้าเรียนและเข้าพำนักในสถาบันต่างๆ #โดยไม่เสียค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียม

ส่งใบสมัครทุกทุนการศึกษาภายใน 11 ตุลาคม 2562

สอบถามรายละเอียด รับใบสมัคร และส่งใบสมัคร ที่ คุณตั้ม หรือคุณจูน สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ นครปฐม

ข่าวและกิจกรรม