หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) - ศล.บ. (ทัศนศิลป์)

       มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั่วไปในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ อันจะทำให้เป็นผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิดวินิจฉัย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะในฐานะศิลปิน ตลอดจนเป็นนักเขียน นักวิชาการ ผู้สอนซึ่งสามารถบรรยาย อธิบายให้ความรู้ รวมถึงทำงานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะได้ อันเป็นหนทางนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม โดยโครงสร้างของหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาพื้นฐานของคณะใน 2 ปีแรก และเข้าสู่การเรียนสาขาวิชาเอกใน 3 ปีหลัง ซึ่งเน้นการศึกษาเพื่อทำศิลปนิพนธ์ในชั้นปีสุดท้าย โดยสามารถเลือกศึกษาได้จาก 6 สาขาวิชา ตามความสนใจของผู้เรียน คือ

       สาขาจิตรกรรม มุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการสร้างสรรค์งาน 2 มิติ ผ่านการฝึกฝนขั้นพื้นฐาน ทั้งในรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคเชิงปฏิบัติ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทดลองเทคนิค นำไปสู่การสร้างผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย

       สาขาประติมากรรม เน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ประติมากรรมทั้งแนวเหมือนจริง และแนวทางอื่นๆ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาเทคนิควิธีการต่างๆ ทางประติมากรรม เช่น การปั้น การหล่อ การเชื่อมโลหะ การสลัก รวมถึงการสร้างสรรค์ในลักษณะติดตั้งจัดวาง

       สาขาภาพพิมพ์ จัดให้มีการเรียนการสอนกรรมวิธีการสร้างงานภาพพิมพ์ทุกกระบวนการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเน้นศึกษา และสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคที่ตนเองสนใจได้โดยเฉพาะ ทั้งเทคนิคแบบดั้งเดิม เทคนิคสมัยใหม่ ตลอดจนการนำเสนอผลงานภาพพิมพ์แบบสื่อผสม

       สาขาศิลปไทย เน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ศิลปะไทย ทั้งแนวอนุรักษ์นิยม และแนวทางร่วมสมัย โดยยังคงไว้ซึ่งการศึกษาองค์ความรู้เรื่องงานช่างไทย รวมถึงคติการสร้างสรรค์แบบไทยประเพณี เพื่อทำนุบำรุง และรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

สาขาทฤษฎีศิลป์ ส่งต่อองค์ความรู้รอบด้านในวิชาการศิลปะ ส่งเสริมทักษะการ วิเคราะห์ วิจารณ์ การสร้างสรรค์งานวิจัย การบรรยายทางศิลปะ โดยมีการเรียนการสอน ครอบคลุมเนื้อหา ทั้งด้านศิลปะทัศนศิลป์ รวมไปถึงศิลปะแขนงอื่น อย่างเช่น สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง และศิลปะในสื่อใหม่

สาขาสื่อผสม ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่เน้นใช้สื่อต่างๆ เช่น ภาพถ่าย วิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ โสตศิลป์ ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในโลกทัศนศิลป์ โดยมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ รู้จักนำเสนอความคิด ความงามผ่านสื่อวัสดุ และวิธีการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

Download

การจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

Download
Nature
Nature
Snow
Mountains
Lights

   ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรี

ลำดับ เอกสาร ดาวน์โหลด

   การสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรี

   รอบที่ 1 (ช่วงที่2) Portfolio

13-28 ธันวาคม 2566

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th

   สอบวิชาเฉพาะ

20 ก.พ. - 11 มี.ค. 2567

รับสมัครทาง www.admission.su.ac.th

23-24 มีนาคม 2567

วันสอบ

   รอบที่ 2 Quota

20 ก.พ. - 11 มี.ค. 2567

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th

   รอบที่ 3 Admission

6-12 พฤษภาคม 2567

รับสมัครทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com