เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน


Responsive image
Responsive image
Responsive image

ในบริบทของวงการศิลปะร่วมสมัยยุคปัจจุบัน ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ระหว่างศิลปิน นักวิชาการสาขาศิลปะ องค์กรทางด้านศิลปะ ทั้งในระดับภายในประเทศและในระดับนานาชาติ คือกุญแจสำคัญในการพัฒนาให้ศิลปะและการเรียนการสอนทางด้านศิลปะเกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงนักศึกษา บุคลากรภายในคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้เข้าถึงกระแสความเคลื่อนไหวของศิลปะและการศึกษาด้านศิลปะภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย

โครงการความเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอกคณะจิตรกรรมฯ เกิดขึ้นในหลายมิติ ทั้งกับบุคคลและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยกันเอง เช่นกิจกรรมความร่วมมือกับคณะวิชาอื่นๆ กับบุคคลและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งระดับภายในประเทศไทยและระดับนานาชาติ เช่นกิจกรรมความร่วมมือกับศิลปินไทยและศิลปินชาวต่างชาติ คณาจารย์ทางด้านศิลปะจากคณะวิชาศิลปะในมหาวิทยาลัย อื่นๆ ตลอดจนองค์กรราชการและเอกชน ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปะ รวมไปถึงหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นต้น

ในปัจจุบันคณะจิตรกรรมฯ ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิชา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศหลายแห่ง รวมไปถึงข้อตกลงความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำเอาไว้ซึ่งทุกคณะวิชาสามารถนำไปต่อยอดและขยายผลได้ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายทางด้านศิลปะของคณะจิตรกรรมฯ ที่เติบโตและขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบของกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จัดขึ้นโดยคณะจิตรกรรมฯ เกิดขึ้นในหลากหลายลักษณะ ยกตัวอย่างเช่น

  • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน การให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน ทุนการศึกษา การดูงานและฝึกอบรมในด้านการวิจัยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศและในต่างประเทศ
  • โครงการศิลปินในพำนัก
  • โครงการศิลปินและอาจารย์รับเชิญ
  • นิทรรศการศิลปกรรมในลักษณะที่ร่วมมือกันหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน
  • การจัดประชุม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และโครงการกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
  • กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดยเป้าหมายสำคัญที่สุดของกิจกรรมเหล่านี้คือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในแบบสากล สร้างประสบการณ์จริงของการทำงานศิลปะหรือกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมกับมืออาชีพจากโลกศิลปะ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะภายในคณะจิตรกรรมฯ ให้ทันสมัยและเท่าทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อันจะนำไปสู่การตระหนักรู้ถึงอัตลักษณ์เฉพาะตน สามารถพัฒนาต่อยอดศักยภาพของตนเองให้เกิดความโดดเด่น ก้าวขึ้นไปทัดเทียมกับกระแสความเคลื่อนไหวของโลกศิลปะได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน