คณาจารย์ตรวจงานนักศึกษาปริญญาเอก


ข้อมูลเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2561

3079 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561    นายจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (ปริญญาเอก )

นำเสนอความก้าวหน้าก่อนสอบศิลปนิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมฟังการบรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

ผลงานที่นำเสนอในวันนี้ ในหัวข้อ "สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้"

ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวไทยพุทธ วัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม วัฒนธรรมชาวใต้เชื้อสายจีน

ประเพณี อาหาร  จิตรกรรมฝาผนัง มัสยิด สี  รูปทรง เครื่องแต่งกายมโนราห์ 

ความหมายของสีจาก หนังตะลุง ผ้าปาเต๊ะ เรือกอเเละ ข้าวยำ มัสมั่นแพะ ข้าวหมกแกงไก่ 

การสร้างงานจากวัสดุธรรมชาติ 

 

 

ข่าวและกิจกรรม