สาขาวิชาจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์


ข้อมูลเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2561

715 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 20 พย. 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศึกษาดูงานหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ข่าวและกิจกรรม