ปฏิบัติงาน การพิมพ์ภาพ 3 สถาบัน


ข้อมูลเมื่อ : 31 ตุลาคม 2561

3073 เข้าชม

...

                              Workshop Translation of 3 Visions Of Printmaking International Printmaking Exhibition

of 3 Universities at Thailand and Japan  

 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์จัดกิจกรรม ร่วมกับ Musashino Art University & Aichi University of the Arts 

ข่าวและกิจกรรม