การสอบจบศิลปนิพนธ์หัวข้อ "รำลึกค่ายโพธิ์สามต้น" โดยนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 3


ข้อมูลเมื่อ : 26 ตุลาคม 2561

710 เข้าชม

...

  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  จังหวัดนครปฐม

 

      การสอบจบศิลปนิพนธ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก

 

    หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ นำเสนอ บรรยาย สอบจบศิลปนิพนธ์หัวข้อ

 

"รำลึกค่ายโพธิ์สามต้น" 

 

 โดยมีคณะกรรมการสอบศิลปนิพนธ์


1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ประธานกรรมการ


2.ศาสตรจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน


3.ศาสตราจารย์เกียรติคุณเข็มรัตน์ กองสุข    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


4.ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี    อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก


5.ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

 

โดยผลงานทั้งหมด จะจัดแสดง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561 

 

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 ( ใกล้ประตูทางเข้าพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม) 

สามารถเข้าชมงานได้ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดราชการ 

ข่าวและกิจกรรม