นักศึกษาสิงคโปร์ ร่วมกิจกรรม"ศิลปไทย"


ข้อมูลเมื่อ : 24 ตุลาคม 2561

704 เข้าชม

...

  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสิงคโปร์เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิริธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลััยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

นักศึกษาภาควิชาศิลปไทยแลกเปลี่ยนความรู้แก่นักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Workshop

ทั้งเทคนิคบาติค สีไทย และเทคนิคทองลายฉลุ 

ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิริธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลััยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม