เปิดนิทรรศการ UP,DOWN,AND AROUND


ข้อมูลเมื่อ : 22 ตุลาคม 2561

706 เข้าชม

...

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 หอศิลป์บรมราชกุมารี เปิดนิทรรศการ Up Down And Around ในโครงการภาควิชาสื่อผสม จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561 

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ข่าวและกิจกรรม