การสร้างสรรค์ผลงานเซรามิก


ข้อมูลเมื่อ : 17 กันยายน 2561

718 เข้าชม

เมื่อวันที่ 17 - 19 กันยายน 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " การสร้างสรรค์ผลงานเซรามิก " ภายใต้โครงการแสดงศิลปกรรมอาจารย์ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ข่าวและกิจกรรม