ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาใหม่


ข้อมูลเมื่อ : 08 สิงหาคม 2561

3068 เข้าชม

...

       เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณะกิจกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้เข้าให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักศึกษาใหม่ การร่วมมือกิจกรรม การรักษาพยาบาล การให้ทุนการศึกษา การเยี่ยมชมหอศิลป์ 

      

ข่าวและกิจกรรม