คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์


ข้อมูลเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2561

718 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าประชุมระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 )  ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมฯ / รองคณบดี  /  , อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ ประธานกรรมการ ผศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง  ผศ. ดร.ดรุณี มงคลสวัสดิ์   พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุม 

ข่าวและกิจกรรม