กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2561

719 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) อาจารย์ ดร.โสมฉาย บัญญานันต์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน              ณ ห้องประชุมคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม