คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาทฤษฎีศิลป์


ข้อมูลเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2561

3067 เข้าชม

...

   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เข้าประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รศ.สุธี คุณาวิชยานนท์ หัวหน้าสาขาภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 

พร้อมด้วย ผศ.ขวัญเรือน กิติวัฒน์  ผศ.กันต์ฤทัย คลังพหล  และคณาจารย์ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 

ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ข่าวและกิจกรรม