คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


ข้อมูลเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561

3085 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะจิตรกรรม ฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์  อาจาร ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอน

ข่าวและกิจกรรม