สัมมนาบุคลากรภายในองค์กร


ข้อมูลเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2561

3068 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 16 - 18 กรกฏาคม 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 

การสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ การบริหารการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2561) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี แบบก้าวหน้าทางวิชาการ ของหลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

การสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อ ความก้าวหน้าในวิชาชีพและการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในสำนักงาน โดยวิทยากร นางกาญจนา สุคนธมณี

 

ข่าวและกิจกรรม