นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ “๗๒ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน มหาวชิราลงกรณ” .


ข้อมูลเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2567

4633 เข้าชม

...

นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

“๗๒ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน มหาวชิราลงกรณ”

.

ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

( เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑ .๐๐ น. )

ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)

.

นิทรรศการจัดแสดงระหว่าง

๑๕ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(เวลา ๙.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดธนาคาร)

.

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์ศิลป์ สิรินธร ได้ร่วมจัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการสร้างสรรค์ขึ้นโดย ศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ และศิลปินรับเชิญ ร่วมกันถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า สู่การตีความภายใต้แนวความคิดการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์แห่งรัชสมัย เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปะและสุนทรียศาสตร์สู่สาธารณชนสืบไป

.

ศิลปินแห่งชาติ

๑. อาจารย์พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี ๒๕๔๖

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี ๒๕๕๘

๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ประจำปี ๒๕๖๕

๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี ๒๕๕๒

๕. อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี ๒๕๖๐

๖. อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี ๒๕๖๐

๗. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ประจำปี ๒๕๖๔

.

คณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑. อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริ

๒. รองศาสตราจารย์ธนฤษภ์ ทิพย์วารี

๓. รองศาสตราจารย์ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ คงวารี

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชญ มุกดามณี

๗. อาจารย์ยุทธ พฤฒาสัจธรรม

๘. อาจารย์จิรนันท์ จุลบท

๙. อาจารย์อานนท์ เลิศพูลผล

.

ศิลปินรับเชิญ

๑. อาจารย์เนติกร ชินโย

๒. รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต

๓. อาจารย์นที เกวกุล

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริก้อย ชุตาทวีสวัสดิ์

๕. อาจารย์จักรี คงแก้ว

๖. อาจารย์เอกภาพ วรชินา

๗. คุณวิริยะพร จิตราภิรมย์

๘. คุณพสธร กุลคง

.

ศิลปินศูนย์ศิลป์สิรินธร

๑. คุณไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์

๒. คุณสุริยา คูณสวัสดิกูล

๓. คุณกงพัฒน์ ศักดิ์ดาพิทักษ์

๔. คุณธนนท์ ทองศรี

๕. คุณวรพจน์ เพียปลัด

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ

๗. คุณเทอดศักดิ์ พลซา

๘. อาจารย์กิตติพงษ์ ธรรมวรรณ

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี

๑๐. อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร

๑๑. คุณอดิศักดิ์ สุดสาว

๑๒. คุณสัญปกรณ์ สิทธิโห

๑๓. อาจารย์พีระเดศ นามวงษ์

๑๔. คุณบุญญฤทธิ์ สีทอง
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณนิธิพร โพธิจักร (ลักค์) โทรศัพท์ 093 - 5477533

สูจิบัตร: http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=90
วิดีโอ : https://youtu.be/g0ivN5STyvE
รูปภาพเพิ่มเติม : Click

ข่าวและกิจกรรม