การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)


ข้อมูลเมื่อ : 30 มิถุนายน 2567

735 เข้าชม

...
ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ อินทรไพโรจน์ ประธานกรรมการ
และผศ.ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว กรรมการ
ที่ให้เกียรติมาประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
.
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมคณะจิตรกรรมฯ
.
โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศ.สุธี คุณาวิชยานนท์ ประธานหลักสูตร
ศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล หัวหน้าภาควิชา
ศ.ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์
และอาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.โอชนา พูลทองดีวัฒนา
.
ศิษย์เก่า
นายจักรภัทร เรืองยศ รุ่นที่ 14
.
ศิษย์ปัจจุบัน
น.ส.อัยย์ญาดา มุขสดี รุ่นที่ 16
น.ส.กานต์มณี ภัคสิริโชติวรกุล รุ่นที่ 18
ร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ

รูปภาพเพิ่มเติม: Click

ข่าวและกิจกรรม