การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)


ข้อมูลเมื่อ : 19 มิถุนายน 2567

700 เข้าชม

...
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
.
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
.
ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม: Click

ข่าวและกิจกรรม