การประเมินหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์


ข้อมูลเมื่อ : 20 มิถุนายน 2567

720 เข้าชม

...
หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
.
ผศ.ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย อติเทพ กรรมการ
ที่ให้เกียรติมาประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
.
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะจิตรกรรมฯ
โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์
ผศ.ดร. สุขุมาล นิธิภัทรอนันต์
.
อาจารย์ผู้สอน
ศ.ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์
.
ผู้ใช้บัณฑิต
ผศ.ธาตรี เมืองแก้ว
.
ศิษย์เก่า
ผศ.ดร.สันติ หวังชื่น
.
ศิษย์ปัจจุบัน
นายสุริยา นามวงษ์
นายธัฐบดินทร์ บุญเนือง

รูปภาพเพิ่มเติม: Click

ข่าวและกิจกรรม