การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์


ข้อมูลเมื่อ : 21 มิถุนายน 2567

697 เข้าชม

...
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
.
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี รามสูต ประธานกรรมการ
- อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูนกรรมการ
ที่ให้เกียรติมาประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
.
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะจิตรกรรมฯ
.
โดยมีประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาค รับการประเมินและศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มาสัมภาษณ์ให้ข้อมูล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

รูปภาพเพิ่มเติม: Click

ข่าวและกิจกรรม