กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ปีการศึกษา 2567


ข้อมูลเมื่อ : 26 มิถุนายน 2567

699 เข้าชม

...
บรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ปีการศึกษา 2567
.
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
.
ในช่วงแรก หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์ กล่าวต้อนรับ แนะนำหลักสูตร และอาจารย์ประจำ พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมวังท่าพระ
.
ในช่วงที่สอง การบรรยายหัวข้อ "การแนะนำบริการและการใช้ห้องสมุด และการสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศ " โดย คุณโยธิน ครุธพันธ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ณ ห้องชมภาพยนตร์ ชั้น 3 หอสมุดวังท่าพระ

รูปภาพเพิ่มเติม: Click

ข่าวและกิจกรรม