PSG Event Schedule กำหนดการกิจกรรม นักศึกษาปี 1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2567


ข้อมูลเมื่อ : 28 มิถุนายน 2567

779 เข้าชม

...

PSG Event Schedule
กำหนดการกิจกรรม นักศึกษาปี 1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประจำปีการศึกษา 2567
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 - 1 สิงหาคม วันไหว้ครู คณะจิตรกรรมฯ
 - 26-28 สิงหาคม Open house PSG
 - 13 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
FB : สโมสรนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
IG : psgsmo.su

ข่าวและกิจกรรม