นิทรรศการศิลปกรรม “แรก... รุ่น 52”


ข้อมูลเมื่อ : 27 มิถุนายน 2567

706 เข้าชม

...

นิทรรศการศิลปกรรม “แรก... รุ่น 52”
ผลงานศิลปิน กลุ่มจิตรกรรม’ 52โดย..
.
เรวัฒน์ ดาราธวัช
จักรกริศน์ ปานพินิจ
จินตศานติ อุตตมะเวทิน
ชุมพล สีฬหาทร
ณัฐชลียา สุทธิประสิทธิ์
ณิฐวัฒน์ ช้างชัย
ดิษฐพงษ์บุญสนอง
นฤมล ทับผา
พรประเสริฐ ยามาซากิ
สมรักษ์ มณีมัย
สากล สุทธิมาลย์
สาธร รุ่งทวีชัย
สุรศักดิ์ สุขวิเศษ
อัญชลี แท่นมณี
เอกสิทธิ์ อ่ำบุญ
มานะ ไทวัฒนกุล
.
ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 -26 กรกฏาคม 2567
เปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ข่าวและกิจกรรม