เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบพิเศษ ปริญญาโท และปริญญาเอก รับสมัคร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข้อมูลเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2567

397 เข้าชม

...

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบพิเศษ

ปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวนรับ 3 คน
ปริญญาโท (ภาคปกติ)
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวนรับ 30 คน
(ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย สื่อผสม)
- สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ จำนวนรับ 20 คน
ปริญญาโท (โครงการพิเศษ)
- สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา จำนวนรับ 15 คน
- สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม จำนวนรับ 15 คน

กำหนดการ
- การสมัครและส่งเอกสารหลักฐาน ทาง internet ผ่าน Google ฟอร์ม รับสมัครถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์: https://forms.gle/q7x4QAw5WiSWyV6q9

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณพิมพ์ชญา สมมาก โทร: 034-271-379

ข่าวและกิจกรรม