การสอบและสถานที่สอบวิชาเฉพาะ SU-TCAS67


ข้อมูลเมื่อ : 22 มีนาคม 2567

3110 เข้าชม

...

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 และวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567
การสอบและสถานที่สอบวิชาเฉพาะ SU-TCAS67
.
ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

อ่านประกาศ: http://www.finearts.su.ac.th/announce/sutcas67.pdf

ข่าวและกิจกรรม