คุณวัชระ กล้าค้าขาย ได้กรุณามอบทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (รวมมูลค่า 60,000 บาท) แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์


ข้อมูลเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2566

777 เข้าชม

...
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA
.
คุณวัชระ กล้าค้าขาย ได้กรุณามอบทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (รวมมูลค่า 60,000 บาท) แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำหรับการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์
.
นักศึกษาที่ได้รับทุนได้แก่

1. ภาควิชาจิตรกรรม
นายพนธกร วงศ์อารีย์
2. ภาควิชาประติมากรรม
นายกานต์ ไกรอุทัย
3. ภาควิชาภาพพิมพ์
นางสาวรุจรวี สารบรรณ
4. ภาควิชาศิลปไทย
นายธนวัฒน์ กูลแก้ว
5. ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
นางสาวสุกฤตา ประทุมศาลา
6. โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม
นางสาวพรปวีณ์ ฤทธิรงค์ขจร
.
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงขอกราบขอบพระคุณคุณวัชระ กล้าค้าขายเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้

ข่าวและกิจกรรม