ประกาศคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2566

716 เข้าชม

...

ประกาศคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ตามประกาศคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท พนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปแล้วนั้น

บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ฯ จำนวน 16 ราย คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (โดยการสัมภาษณ์)

ลำดับที่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 
(เวลาสัมภาษณ์ 09.30 น. -12.00 น.)

1. นางสาวอณิญญา ไชยภูมิ

2. นายณรงค์ฤทธิ์ ขันธนิโย

3. นางสาวสุลิษา ว่องวาจานนท์

4. นายวิสุทธิชน ไพศาลสันติสุข

5. นางสาวปาริชาต แตงแฟง

6. นายวัชรสิทธิ์ สระทองแยง

7. นายปัณณวัฒน์ แซ่ล้อ

8. นางสาวธาราริน ทองเงิน

9. นางสาวณฐมน สายสาธร

10. นายคณพล คงสบาย


(เวลาสัมภาษณ์ 13.00 – 15.00 น.)

11. นายจิรบ วิมุตติไชย

12. นางสาวธนาธาร ส้มแสง

13. นางสาวธัญวรัตม์ มีบารุง

14. นางสาวอรอนงค์ โต้งยะ

15. นางสาวสรีวรรณ ชูเดช

 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ผู้สมัครจะต้องมารายงานตัวก่อนเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ 15 นาที และหากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการ สัมภาษณ์ครั้งนี้

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง


ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นรายงานตัวต่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ตามวัน
เวลาที่กำหนดไว้ และจะประกาศผลการคัดเลือกฯ ให้ทราบในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://job.su.ac.th/ หรือทางเว็บไซต์ http://ww.finearts.su.ac.th/ และโทร 0 2225 8991 / 0 3427 1379

อ่านประกาศ: http://www.finearts.su.ac.th/announce/JOB2023-11-23-2-4-01-249.pdf

ข่าวและกิจกรรม