คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปลาย) สำหรับนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ( ป.ตรี )


ข้อมูลเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2566

719 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปลาย) สำหรับนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ( ป.ตรี )
.
คุณสมบัตินักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา

1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมฯ
2.เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
3.มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
4.มีความประพฤติตี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนักศึกษา
5.ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาของคณะจิตรกรรมฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

.
รับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 - 18 ธันวาคม 2566
.
สามารถส่งใบสมัครได้ที่: https://forms.gle/pPRrxtdtAJpLP9vs9

ข่าวและกิจกรรม