ภาควิชาจิตรกรรม คระจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยาย ในหัวข้อ


ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม 2566

741 เข้าชม

...
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยาย ในหัวข้อ
"กระบวนการสร้างสรรค์จิตรกรรม"

โดยอาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้
 
ในวันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 (เวลา 16.20 - 18.30 น.)
ณ ห้องภาพยนต์ ชั้น3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จ. นครปฐม

* การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา211 151 วัสดุและสื่อในงานจิตรกรรม

ข่าวและกิจกรรม