โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้สู่การพัฒนาและยกระดับทักษะการทำงาน เรื่อง ทักษะสอนเพื่อสร้างความสุข – เทคนิคการฟังด้วยความใส่ใจ (Deep Listening)


ข้อมูลเมื่อ : 27 ตุลาคม 2566

3069 เข้าชม

...
26 ตุลาคม 2566: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้สู่การพัฒนาและยกระดับทักษะการทำงาน เรื่อง ทักษะสอนเพื่อสร้างความสุข – เทคนิคการฟังด้วยความใส่ใจ (Deep Listening) ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ
.
คณะจิตรกรรมฯ ขอขอบพระคุณ พญ.จุติภัสร์ มโนมัยวิบูลย์ และ พญ.สุธิกานต์ อรุณรัศมีโสภา จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นพ.นราวิชญ์ กรุงวงศ์ จาก รพ.ราชวิถี ทีได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย
.
ขอบพระคุณคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ หน่วยงานกองกิจการนักศึกษา หน่วยงานคณะมัณฑนศิลป์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมในโครงการ ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้

ข่าวและกิจกรรม