คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข้อมูลเมื่อ : 20 ตุลาคม 2566

721 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
 
เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ข่าวและกิจกรรม