รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาเชิงวัฒนธรรม ประจําปี 2567 ณ มหาวิทยาลัย Hungkuang ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Hungkuang University 2024 Student Exchange Program) จํานวน 2 ทุน


ข้อมูลเมื่อ : 20 ตุลาคม 2566

778 เข้าชม

...
ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาเชิงวัฒนธรรม ประจําปี 2567 ณ มหาวิทยาลัย Hungkuang ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
(Hungkuang University 2024 Student Exchange Program) จํานวน 2 ทุน
.
ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สนใจในการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ นักศึกษาต่างประเทศ
.
ดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารการรับสมัคร: https://bit.ly/3Sb3aTf
สอบถามข้อมูล
นายรัชภูมิ ทรงสําราญ และ/หรือ นางสาวจุรารัตน์ วัฒนภิโกวิท หมายเลขโทรศัพท์ 02-1054686 ต่อ 101354

ข่าวและกิจกรรม