ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข สำหรับการร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)


ข้อมูลเมื่อ : 18 ตุลาคม 2566

783 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอขอบพระคุณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข

สำหรับการร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

เพื่อใช้เป็นเงินสนับสนุนในการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนของคณะจิตรกรรมฯ

ข่าวและกิจกรรม