นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ก่อนศิลปนิพนธ์ 2566: มิติวัฒนธรรมร่วมสมัย


ข้อมูลเมื่อ : 06 ตุลาคม 2566

775 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ
.
ART EXHIBITION
PRE-THESIS 2023:
CONTEMPORARY CULTURAL DIMENSIONS
.
By A Group of Doctor of Philosophy students, Visual Arts Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts. Silpakorn University
.
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
ก่อนศิลปนิพนธ์ 2566:
มิติวัฒนธรรมร่วมสมัย
.
โดย กลุ่มนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
เกรียงโกร กงกะนันน์ / Kriangkrai Kongkhanun
คงศักดิ์ กุลกลางดอน / Kongsak Gulglangdon
ธนธร สรรพกิจจำนง / Thanathorn Suppakijjumnong
ธนิษฐา นันทาพจน์ / Thanistha Nunthapojn
ธมลวรรณ แสงนาค / Thamonwan Sangnak
.
9 - 27 ตุลาคม 2566
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
.
พิธีเปิด: 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.
.
9 - 27 October 2023
At H.R.H. Princess Sirindhorn Art Gallery
Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts
Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus
Opening Ceremony: 20 October 2023, 01.00 - 03.00 pm.


#CONTEMPORARYCULTURALDIMENSIONS #ARTEXHIBITION

ข่าวและกิจกรรม