กิจกรรมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันครบรอบการสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข้อ "80 ปี แห่งการสร้างสรรค์"


ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน 2566

774 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
 
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากสถานที่จริง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
กิจกรรมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันครบรอบการสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
หัวข้อ "80 ปี แห่งการสร้างสรรค์"
 
ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,000 บาท
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางลิงค์
 
ผู้สมัครที่ลงทะเบียนทางออนไลน์แล้วให้ไปลงทะเบียนเพื่อรับอุปกรณ์เวลา 8.00 - 9.30 น. บริเวณใต้อาคารคณะจิตรกรรมฯ
ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
 
* หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับกระดาษ 100 ปอนด์ แต่อุปกรณ์วาดภาพอื่นๆ เช่น กระดานรอง ดินสอ ยางลบ สี และอุปกรณ์อื่นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเตรียมมาเอง โดยจะต้องไม่เป็นสารเคมีที่อันตราย หรือเป็นเทคนิคที่ส่งกลิ่น เสียง รบกวนบุคคลอื่น และหลังจากปฏิบัติงานแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบพื้นที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย
 

ข่าวและกิจกรรม