ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ


ข้อมูลเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

722 เข้าชม

...

นางลาวัณย์ อุปอินทร์
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๙

นางลาวัณย์ อุปอินทร์ เป็นศิลปินและนักวิชาการที่มีชีวิตเรียบง่าย งดงาม มีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องศิลปะ เป็นศิลปินที่สนใจเรื่องราวและเนื้อหาของคน มีความชํานาญในการเขียนภาพเหมือนบุคคลเป็นพิเศษ ได้เขียนภาพบุคคลสําคัญ ๆ ไว้จํานวนมาก อาทินายชวน หลีกภัย นายจักรพันธุ์โปษยกฤต เป็นต้นจนเป็นที่ยอมรับในสังคมและวงการศิลปะ และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้ถวายงานรับใช้ในการเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ส่วนพระองค์และพระสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในตําหนักต่าง ๆ อาทิพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นครูที่เสนอความรู้ความคิดทางด้านศิลปะต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและจัดแสดงนิทรรศการศิลปะอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมเคลื่อนไหวในกลุ่มแนวร่วมศิลปินและกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคมและการเมือง ทําให้เป็นศิลปินที่มีบทบาทสําคัญในแวดวงสังคมของศิลปะและการเมือง กระทั่งได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิลปินเกียรติยศทัศนศิลป์ดีเด่นทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตยและความเป็นธรรม (รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แตง”) ตลอดจนผลงานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
      นางลาวัณย์  อุปอินทร์    จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๙

ข่าวและกิจกรรม