ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ


ข้อมูลเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

766 เข้าชม

...

นายเสวต เทศน์ธรรม 

คำประกาศเกียรติคุณ

นายเสวต เทศน์ธรรม  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐  

 นายเสวต  เทศน์ธรรม ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี เกิดวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่จังหวัดลพบุรี สำเร็จการศึกษาศิลปะบัณฑิต (ประติมากรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มรับราชการที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต่อมาย้ายมาประจำที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนเกษียณอายุราชการ

นายเสวต  เทศน์ธรรม เป็นประติมากรที่มีความสามารถในการออกแบบพระบรมรูป พระรูป และการปั้นรูปบุคคลสำคัญในการสร้างอนุสาวรีย์ มาตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ผลงานสร้างสรรค์ในแนวเหมือนจริงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับในฝีไม้ลายมือและความสามารถสูงยิ่ง โดยมีคติความเชื่อว่าการทำงานต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสม สร้างความประสานสัมพันธ์ให้ทุกอย่าง  อยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์งดงาม และยังต้องมีอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผลงานจึงถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้ง  ดังนั้น ในการทำงานศิลปะนายเสวตจึงมีความมุ่งมั่น มานะพยายามและ มีการศึกษาสังเกตธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้สร้างผลงานได้มีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีสุนทรีย์อันงดงาม นอกจากสร้างผลงานประติมากรรมแล้ว ยังเป็นอาจารย์สอนศิลปะและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสร้างผลงานเพื่ออนุรักษ์ ดูแลรักษาแนวขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและนำเสนอผลงานในแนวทางดังกล่าวเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนยังประโยชน์ต่อวงการศิลปะของประเทศชาติ

                  นายเสวต  เทศน์ธรรม  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐

ข่าวและกิจกรรม